Những gì chúng tôi đang làm: Tháng 2018 năm XNUMX

Những gì chúng tôi đang làm: Tháng 2018 năm XNUMX

5 người đầu tiên ở DC: Hơn 20 đại diện của 5 người đầu tiên đã đến Washington, DC vào tháng 5 để giáo dục các đối tác và đại diện về vai trò quan trọng của XNUMX người đầu tiên trong việc xây dựng hệ thống, ủng hộ các biện pháp bảo vệ liên bang đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và kỷ niệm ...
Dịch