Trong lần triệu tập đầu tiên thuộc loại này, 5 ...