Chủng tộc

Công bằng chủng tộc là đối xử công bằng với tất cả mọi người, dẫn đến kết quả cuộc sống của không ai bị quyết định bởi chủng tộc của họ. Trong điều kiện bình đẳng chủng tộc, mọi người đều nhận được cơ hội, lợi ích và công cụ như nhau để phát triển. Bình đẳng chủng tộc không chỉ là loại bỏ phân biệt đối xử hoặc các hành vi bất công mà còn thực hiện các chính sách và hệ thống đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người.

Để đạt được sự bình đẳng về chủng tộc, hàng trăm năm qua các chính sách và thực hành phân biệt đối xử với mọi người theo chủng tộc - cả cố ý và không - cần phải được thay đổi và cải thiện. Mặc dù tiến bộ lâu dài đến chậm, bạn có thể thúc đẩy sự bình đẳng chủng tộc theo nhiều cách.

Hãy xem danh sách các bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thông tin về cách nói chuyện với con bạn về chủng tộc và bình đẳng chủng tộc, nuôi dạy trẻ chống phân biệt chủng tộc và cách bạn và gia đình có thể góp phần vào sự thay đổi để tạo ra sự công bằng cho trẻ em thuộc mọi màu da.

Dịch