Romalis Taylor có bề dày nghề nghiệp với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sức khỏe Tâm thần, Dịch vụ Xã hội và Quản lý bao gồm; phát triển chương trình, phát triển hệ thống hành chính, phát triển tài chính và đảm bảo chất lượng. Ông là Chủ tịch của Nhóm Lãnh đạo Khởi nghiệp Tốt nhất Compton / East Compton, nhóm ủng hộ, phát triển và triển khai các hoạt động cộng đồng nhằm củng cố các gia đình có trẻ em 0-5 dựa trên Mô hình 5 Gia đình Tăng cường Đầu tiên.

Ông hiện là Chủ tịch Nhóm Cộng đồng Văn hóa Chưa được Phục vụ của Người Mỹ gốc Phi / Người Mỹ gốc Phi thuộc Bộ phận Cải thiện Chất lượng DMH và là người đại diện cho Các Nhóm Dân tộc Dưới Đại diện trong Nhóm Lãnh đạo Hệ thống Sức khỏe Tâm thần. Các nhóm cố vấn này hỗ trợ Bộ lập kế hoạch, dịch vụ, chương trình và tài trợ cho Đạo luật Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần tại Quận Los Angeles. Ông là thành viên của Hội đồng Cố vấn Khu vực Dịch vụ 6 ở Nam Los Angeles.

Trước đây, ông từng là Giám đốc Trung tâm ở Nam LA, và Giám đốc Quan hệ Chính phủ và Cộng đồng ở Hạt Los Angeles cho Dịch vụ Cộng đồng Starview. Ông chịu trách nhiệm về các chương trình phi lợi nhuận, Dịch vụ Bảo tồn Gia đình, Chương trình Đánh giá Trước phục vụ Phúc lợi Trẻ em đã giới thiệu các gia đình để ngăn ngừa khả năng bị giam giữ và cuối cùng là các dịch vụ can thiệp sớm và ngăn ngừa sức khỏe hành vi của Bộ Sức khỏe Tâm thần nhằm giảm thiểu nhu cầu về lâm sàng can thiệp cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ.

Kể từ năm 2005, ông Taylor là người ủng hộ cộng đồng và tham gia vào các quá trình củng cố và hỗ trợ các gia đình. Ông cũng đã làm việc với các cơ quan chính phủ, cộng đồng, trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ để cải thiện các dịch vụ trong trường học, chăm sóc nuôi dưỡng và các chương trình dịch vụ lâm sàng. Ông đã triển khai các dịch vụ sáng tạo như Point Of Engagement cùng với việc trình bày tại các hội nghị và diễn đàn liên quan đến phát triển chương trình, dịch vụ phòng ngừa, dịch vụ cơ sở thực địa và dịch vụ hỗ trợ gia đình. Ông đang hoạt động tích cực trong một số hội đồng tư vấn cộng đồng và hạt khác liên quan đến năng lực vận động và văn hóa trong các dịch vụ cho trẻ em, thanh niên và gia đình người Mỹ gốc Phi và gốc Phi cũng như sức khỏe của họ.
Dịch