Kỷ luật

Kỷ luật

rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, nhưng biết cách thức và thời điểm kỷ luật có thể là một thách thức trong việc nuôi dạy con cái. Đặt ra các quy tắc và giới hạn rõ ràng, thiết lập hậu quả, công bằng và nhất quán với việc tuân theo là rất quan trọng để giúp trẻ học cách tự kiểm soát và quản lý hành vi. Kỷ luật mang tính xây dựng và phù hợp không chỉ cải thiện hành vi ở nhà — nó dạy trẻ cách quản lý những thất vọng và thách thức trong suốt cuộc đời.

Dịch