Vấn đề hành vi

Vấn đề hành vi

không phải là hiếm - nhưng có thể kiểm tra sự kiên nhẫn của bất kỳ phụ huynh nào! Bước đầu tiên để giúp trẻ em nhận thức được tác động của hành vi của mình và học cách hòa hợp với những người khác là thông qua giao tiếp nhất quán về điều gì nên làm và điều gì không. Khuyến khích những thay đổi tích cực trong hành vi theo những cách phù hợp với lứa tuổi có thể giúp trẻ lưu tâm và xây dựng những thói quen tốt giúp trẻ thành công trong học tập và cuộc sống.

Dịch