Tình trạng Giáo dục và Chăm sóc Sớm ở Quận Los Angeles

Tình trạng Giáo dục và Chăm sóc Sớm ở Quận Los Angeles

Ủy ban Kế hoạch Chăm sóc Trẻ em Quận Los Angeles TỔNG QUAN Đánh giá Nhu cầu Năm 2017 Những năm đầu phát triển của trẻ đặt nền tảng cho sự thành công ở trường. Theo Trung tâm về Trẻ đang Phát triển của Harvard, 700 đến 1,000 kết nối thần kinh mới hình thành mỗi ...

5 cái tên đầu tiên của LA Kim Pattillo Brownson trong vai trò Phó Chủ tịch Chính sách & Chiến lược

5 cái tên đầu tiên của LA Kim Pattillo Brownson trong vai trò Phó Chủ tịch Chính sách & Chiến lược

LOS ANGELES– First 5 LA, một tổ chức tài trợ công cộng hàng đầu và ủng hộ trẻ em, ngày nay đã bổ nhiệm Kim Pattillo Brownson làm Phó Chủ tịch Chính sách và Chiến lược. Vị trí này là một trong năm thành viên nhóm điều hành có nhiệm vụ giám sát, phát triển và thực hiện ...
Dịch