Trong cuộc phỏng vấn dưới đây, Giám sát viên Kuehl thảo luận về mối quan tâm lớn nhất của cô ấy đối với trẻ em Quận Los Angeles, nguyện vọng của cô ấy đối với First 5 LA trong năm 2016 và đội ngũ ước mơ của cô ấy đối với mọi trẻ em Cơ hội trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của First 5 LA có ý nghĩa gì đối với bạn? "Toi rat...