“Một trong những đối tượng mục tiêu quan trọng nhất - một phần vì họ quá ít được phục vụ - là những người chăm sóc họ hàng. PCIT có thể cung cấp cho những người chăm sóc sự trợ giúp ngay lập tức trong việc quản lý các hành vi thách thức mà trẻ thể hiện do hậu quả của những kinh nghiệm gây ra chấn thương ...