Điểm nổi bật từ cuộc họp của Ủy ban ngày 8 tháng 5 bao gồm: phê duyệt quy trình cải tiến Kế hoạch Chiến lược; phê duyệt các Kết quả cho Trẻ em và Gia đình và các Biện pháp Giám sát cho Khung tác động của XNUMX LA đầu tiên; và phần mở rộng của chương trình quảng cáo sớm từng chút một ...