Tác giả Peter Barth, Giám đốc Chính sách Công và Các vấn đề Chính phủ 5 LA Trong một cuộc họp gần đây của Hội đồng quản trị, Judy Abdo, Ủy viên 5 LA thứ nhất đã mô tả thay đổi hệ thống là “làm cho mọi thứ hoạt động tốt hơn” và một trong những cách để làm cho mọi thứ hoạt động tốt hơn là quy tắc -...