Nguyên tắc cấp vốn

First 5 LA là một nhà ủng hộ trẻ thơ hàng đầu làm việc cộng tác trên khắp Quận LA. 5 LA đầu tiên được thành lập vào năm 1998 để đầu tư việc phân bổ ngân sách của Quận LA từ thuế thuốc lá theo Dự luật 10 của California. Với tư cách là người quản lý các quỹ công cộng, Nguồn vốn sau ...
Dịch