Tác giả Mia Foreman, Cán bộ Phát triển Chương trình 5 LA đầu tiên Hơn 5 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ có cha hoặc mẹ sống với chúng bị đi tù hoặc vào tù. Đó là một trong 28 trẻ em, so với một trong 125 vào khoảng 30 năm trước. Tỷ lệ này cao hơn ở nhóm da đen, nghèo, ...