When Kids Flicks Flaunt Bias, Movie Magic Turns Bias

When Kids Flicks Flaunt Bias, Movie Magic Turns Bias

Với tư cách là một nhà văn và biên tập viên tại First 5 LA, tôi đánh giá cao sự quan tâm tuyệt vời dành cho cách chúng tôi thể hiện cam kết của mình đối với việc giáo dục, phát triển, an toàn và sức khỏe của những đứa trẻ nhỏ nhất của chúng tôi trên khắp Quận Los Angeles. Mọi lời nói đều có mục đích phục vụ và phải được cân nhắc so với ...

Thống đốc Newsom "Ôm" Trẻ em ngay từ đầu trong các Chính sách và Lựa chọn Nhân sự

Thống đốc Newsom "Ôm" Trẻ em ngay từ đầu trong các Chính sách và Lựa chọn Nhân sự

Trong những ngày đầu tiên nắm quyền, Thống đốc Gavin Newsom đã khẳng định câu ngạn ngữ cũ - hành động lớn hơn lời nói. Chuyển đổi cam kết của mình đối với trẻ em nhỏ tuổi nhất của California từ cam kết chiến dịch để tiến bộ cho trẻ em, Thống đốc Newsom đã thực hiện một số bước tiến đáng hoan nghênh bằng cách ...
Dịch