5 đầu tiên LA và Abriendo Puertas Khởi động Quan hệ Đối tác Chiến lược Mới để Tăng cường Chăm sóc và Giáo dục Sớm cho Các Gia đình Latinh ở L

5 đầu tiên LA và Abriendo Puertas Khởi động Quan hệ Đối tác Chiến lược Mới để Tăng cường Chăm sóc và Giáo dục Sớm cho Các Gia đình Latinh ở L

LOS ANGELES –– Hôm nay, First 5 LA đã khởi động quan hệ đối tác chiến lược mới với Abriendo Puertas / Opening Doors, một chương trình dựa trên bằng chứng hỗ trợ phụ huynh là giáo viên đầu tiên của con họ. Abriendo Puertas, có nghĩa là "Những cánh cửa mở", là ...
Dịch